جملات عاشقانه

سخنان بزرگان

   

   

   

  

   

   

 

 

» نمایه آغازین تارنگار :: ۱۳۸٧/۵/٢۱
» کتاب اندیشکده ایران و یونان به کوشش سیمین کوثری :: ۱۳۸٧/۵/٢۱
» نمایه آغازین تارنگار :: ۱۳۸٧/۵/۱۸
» مرجع سخنان پندآموز بزرگان - گردآورنده سیمین کوثری :: ۱۳۸٧/۵/۱۸
» مرجع سخنان پندآموز بزرگان بخش دوم :: ۱۳۸٧/۵/۱۸
» مرجع سخنان پندآموز بزرگان بخش سوم :: ۱۳۸٧/۵/۱۸
» مرجع سخنان پندآموز بزرگان بخش چهارم :: ۱۳۸٧/۵/۱۸
» مرجع سخنان پندآموز بزرگان بخش پنجم :: ۱۳۸٧/۵/۱۸
» مرجع سخنان پندآموز بزرگان - گردآورنده سیمین کوثری :: ۱۳۸٧/۵/۱٧
» مرجع سخنان پندآموز بزرگان - گردآورنده سیمین کوثری :: ۱۳۸٧/۵/۱٧
» نمایه آغازین تارنگار :: ۱۳۸٧/۵/۱۵
» کتاب هم اندیشی اندیشمندان به روایت سیمین کوثری :: ۱۳۸٧/۵/۱۵
» پانصد جمله برگزیده از ارد بزرگ به کوشش سیمین کوثری :: ۱۳۸٧/۵/۱۵
» نمایه آغازین تارنگار :: ۱۳۸٧/۵/۱٠
» آزادی از دیدگاه ارد بزرگ :: ۱۳۸٧/۵/۱٠
» نظریه رسانه :: ۱۳۸٧/۵/۱٠
» نمایه آغازین تارنگار :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 105 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 104 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 103 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 102 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 101 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 100 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 99 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 98 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 97 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 96 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 95 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 94 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 93 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 92 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 91 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 90 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 89 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 88 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 87 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 86 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 85 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 84 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 83 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 82 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 81 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 80 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 79 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 78 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 77 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 76 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 75 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 74 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 73 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 72 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 71 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 70 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 69 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 68 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 67 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 66 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 65 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 64 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 63 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 62 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 61 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 60 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 59 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 58 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 57 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 56 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 55 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 54 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 53 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 52 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 51 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 50 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 49 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 48 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 47 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 46 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 45 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 44 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 43 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 42 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 41 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 40 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 39 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 38 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 37 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 36 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 35 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 34 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 33 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 32 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 31 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 30 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 29 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 28 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 27 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 26 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 25 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 24 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 23 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 22 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 21 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 20 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 19 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 18 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 17 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 16 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 15 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 14 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 13 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 12 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 11 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 10 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 9 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 8 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 7 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 6 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 5 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 4 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 3 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 2 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 1 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» بخش نگارخانه سخنان بزرگان از مهستی مسعودی :: ۱۳۸٧/۵/۶
» فهرست وب سایت :: ۱۳۸٧/۵/۵
» فهرست :: ۱۳۸٧/۵/۴
» کتاب برانگیختگان نوشته جعفر معروفی :: ۱۳۸٧/۵/۴
» چهره های ماندگار و نخبگان تاریخ ایران :: ۱۳۸٧/۵/۴
» سیصد جمله - ارد بزرگ ، فردریش نیچه و جبران خلیل جبران :: ۱۳۸٧/۵/۴
» سخنان بزرگمهر :: ۱۳۸٧/۵/۴
» سخنان ارد بزرگ به کوشش تینا حقوقی :: ۱۳۸٧/۵/۴
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 12 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 11 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 10 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 9 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 8 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 7 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 6 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 5 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 4 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 3 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 2 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 1 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» فهرست بهترین سخنان حکیمانه از روزنامه اعتدال :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 25 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 24 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 23 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 22 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 21 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 20 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 19 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 18 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 17 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 16 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 15 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 14 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 13 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 12 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 11 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 10 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 9 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 8 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 7 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 6 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 5 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 4 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 3 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 2 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 1 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» فهرست جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 8 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 7 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 6 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 5 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 4 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 3 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 2 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 1 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» آزادی در نگاه بزرگان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» ادب در دیدگاه بزرگان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» آینده در نگاه بزرگان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» امید در نگاه بزرگان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» زندگی در نگاه بزرگان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» رنج در دیدگاه بزرگان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» عشق در نگاه بزرگان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» سلحشور و جنگاور در کلام ارد بزرگ :: ۱۳۸٧/۵/۳
» متن کامل نظریه قاره کهن ارد بزرگ با اضافات و دیدگاههای کارشناسان برجسته :: ۱۳۸۶/۸/۳٠
» برگزیده ای از سخنان اُرد بزرگ به قلم فرزانه شیدا :: ۱۳۸۶/۸/۳٠
» برگزیده ای از سخنان ارد بزرگ به کوشش فرزانه شیدا - 2 :: ۱۳۸۶/۸/۳٠
» متن کامل کتاب پندار متفکرین :: ۱۳۸۶/۶/۱۱
» برگزیده ای از سخنان ارد بزرگ به کوشش فرزانه شیدا - 1 :: ۱۳۸۶/۶/۱۱
» زن در نگاه بزرگان :: ۱۳۸۵/٩/٢٧

 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)